Pitanja o socijalnom radu

Što je socijalni rad?

Socijalni rad je profesija koja se zasniva na humanističkim idealima i ljudskim pravima kako su ona koncipirana u najvažnijim međunarodnim dokumentima.

Socijalni rad je praktično utemeljena profesija i znanstvena disciplina koja promiče socijalne promjene i razvoj, socijalnu koheziju, te osnaživanje ljudi za njihovo samostalno i slobodno djelovanje.

Ostvarivanje socijalne pravde, poštivanje ljudskih prava, društvene odgovornosti i društvenih različitosti su ključna načela socijalnog rada.

Praksa socijalnog rada uključuje rad s ljudima i društvenim strukturama kako bi se odgovorilo na njihove izazove i povećala njihova dobrobit. Takav rad temelji se na znanjima i teorijama socijalnog rada i društveno-humanističkih znanosti, te znanjima koja proizlaze iz kulturoloških specifičnosti različitih društava.

Što rade socijalni radnici?

Socijalni radnici mogu imati različite uloge obzirom na neke primarne ciljeve profesije kao što su: unapređenje kvalitete života građana, razvoj punog potencijala svakog pojedinca, obitelji, grupe i zajednica u društvu, te pitanja ljudskih prava i socijalne pravde.

Socijalni radnici djeluju kao organizatori i pružatelji socijalnih usluga. Angažirani su u zastupanju obesnaženih i diskriminiranih osoba, grupa ili zajednica.
Socijalni radnici najčešće imaju ulogu voditelja procesa planiranih promjena ili pomagača koji se suočavaju s problemima svojih korisnika. Proces planiranih promjena podrazumjeva suradnju između korisnika i socijalnog radnika koja je usmjerena na zajednički odabran i usmjeren cilj.

Važno područje djelovanja socijalnih radnika je informiranje korisnika o pravima i posredovanje za korisnike u ostvarivanju prava.

U pojedinim područjima prakse socijalnog rada poput zaštite prava djece i obitelji, bolesnih i nemoćnih osoba, socijalni radnici provode socijalnu procjenu sveobuhvatnih okolnosti korisnika, daju svoje mišljenje i preporuke, te donose važne odluke koje mogu utjecati na daljnji život korisnika.

Socijalni radnik ne može znati što je najbolje za korisnika, ali mu može, kroz suradni odnos pomoći, da jasnije sagleda vlastite poteškoće, može ga informirati o pravima, poticati ga, hrabriti i podržavati da samostalno donese odluke i bude odgovoran za svoje izbore, te mu pružiti potrebnu materijalnu i drugu pomoć i podršku kako bi prevladao svoju životnu krizu.

U okviru kojih institucija rade socijalni radnici? (gdje ih možete naći)

Socijalni rad se može primjenjivati u svim područjima ljudskog života, a osobito u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, lokalne uprave, civilnog društva, vjerskih i humanitarnih zajednica i drugim djelatnostima.

Socijalni radnici su najčešće zaposleni u javnim ustanovama, ali sve više i u organizacijama civilnog društva uključenima u rad sa pojedincima i grupama koje prolaze kroz različite životne poteškoće.

Pomažu osobama koje se suočavaju sa problemom siromaštva, nezaposlenosti, ovisnosti o alkoholu, opojnim drogama i dr. Mogu raditi sa osobama koje boluju od psihičkih bolesti i drugih težih oboljenja, kao i sa članovima njihovih obitelji.

Značajnu ulogu socijalni radnici imaju u području zaštita djece i obitelji koje su suočene sa osobnim poteškoćama izazvanim stresom, obiteljskim nasiljem, narušenim obiteljskim odnosima, teškoćama roditelja u skrbi i odgoju djece.

Socijalni radnici često djeluju u području institucionalne i izvaninstitucionalne zaštite djece i odraslih osoba kojima je zbog nepovoljnih životnih uvjeta, bolesti i nemoći ili izostanka obiteljske podrške potrebno osigurati smještaj u ustanovama socijalne skrbi ili udomiteljskim obiteljima.

Zaduženi su za socijalno planiranje, razvoj socijalne politike, administraciju i upravljanje socijalnim uslugama.

Uloga socijalnih radnika je da potiču i aktivno sudjeluju u organiziranju zajednice pri čemu trebaju biti jednima od pokretača socijalnih akcija u zajednici.

Socijalni radnici sve češće rade i u privatnoj praksi kao konzultanti određenih organizacija ili menadžera, u ljudskim resursima, te kao obiteljski terapeuti i savjetnici.

Kako kontaktirati socijalne radnike?

Jednostavno.
Dovoljno je obratiti se centru za socijalnu skrb na području stanovanja i zatražiti razgovor sa socijalnim radnikom.

Centar za socijalnu skrb je ključna ustanova u sustavu socijalne skrbi u kojoj je zaposleno najviše socijalnih radnika, ali i drugih stručnjaka (psihologa, socijalnih pedagoga i pravnika).
Svaka osoba koja se obrati centru za socijalnu skrb može očekivati informacije o pravima iz socijalne skrbi, mogućnostima rješavanja vlastitog problema, te stručnu pomoć i podršku u zadovoljavanju svojih potreba.

Važno je znati da traženje pomoći nije «slabost» nego odgovorno ponašanje i pravo svake osobe koje je ujedno utvrđeno i zakonom.

Tko postavlja standarde prakse socijalnog rada?

Hrvatska udruga socijalnih radnika je profesionalna organizacija socijalnih radnika u koju je udruženo 16 regionalnih udruga socijalnih radnika iz svih područja naše zemlje.

Od 2002. godine Hrvatska udruga socijalnih radnika je ravnopravna članica Međunarodne organizacije socijalnih radnika (IFSW).

Sve socijalne radnike obvezuje etički kodeks koji se sastoji od niza načela koja su temelj za praksu socijalnog rada.

Načela ističu važnost djelovanja socijalnog radnika u najboljem interesu korisnika, uz poštivanje jedinstvenosti i prava korisnika na samoodređenje i potpunu zaštitu privatnosti, osim u slučaju kaznenih djela i prekršaja korisnika.

Hrvatska udruga socijalnih radnika uskoro očekuje donošenje Zakona o djelatnosti socijalnog rada i osnivanje Hrvatske komore socijalnih radnika koja će regulirati standarde prakse, edukacije, dužnosti i odgovornosti socijalnih radnika i nadzor nad njihovim radom, čime će se hrvatski socijalni radnici uskladiti sa socijalnim radnicima razvijenih zemalja Europe i svijeta.

Do osnivanja Komore standarde prakse socijalnog rada uz Hrvatsku udrugu socijalnih radnika postavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Kako postati socijalni radnik?

Socijalni radnici u našoj zemlji su osobe sa završenim četverogodišnjim preddiplomskim (prvostupnik socijalnog rada) ili petogodišnjim diplomskim obrazovanjem čime se dobiva titula magistra struke iz socijalnog rada. Socijalni radnici u Republici Hrvatskoj obrazuju se na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu.

Po završetku diplomskog studija socijalni radnici mogu na istom Studiju nastaviti obrazovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju i specijalističkim studijima.

Gdje možete dobiti daljnje informacije o socijalnom radu?

Podrobnije informacije o profesiji socijalnog rada možete dobiti u Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika i Regionalnim udrugama socijalnih radnika Hrvatske, a o obrazovanju socijalnih radnika na http://www.pravo.hr/scsr

NEMA KOMENTARA

Odgovori