Pravilnik o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

2099

Hrvatska udruga socijalnih radnika na   redovitoj godišnjoj sjednici Skupštine . , održanoj 15.10.2014. pod točkom 11 dnevnog reda, donijela je

 

PRAVILNIK

O dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

 

Članak 1

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti, postupak i način dodjeljivanja nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: HUSR).

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Nagrade su javna priznanja koje se dodjeljuju za uspijeh u radu i djelovanju kojima pojedinci pridonose razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada te u znak počasti i zahvalnosti.

 

Članak 2.

Nagrade HUSR-a  su:

  1. Počasna nagrada Tatjana Marinić
  2. Godišnja nagrada  Jakov Kudrić
  3. Plaketa HUSR-a

Članak 3.

Počasna nagrada Tatjana Marinić  je najviše priznanje koje HUSR dodjeljuje istaknutim socijalnim radnicima.

Počasna nagrada se dodjeljuje  osobi  koja je  u profesionalnom i/ili dobrovoljnom radu tijekom dužeg vremenskog razdoblja posebno zaslužna za djelovanje i razvitak profesije socijalnog rada.

Članak 4.

Počasna nagrada se može dodjeliti i državljaninu Republike Hrvatske neovisno o stručnoj spremi i profesiji.

Članak 5.

Počasna nagrada nije vremenski ograničena, te se dodjeljuje kada su ispunjeni svi kriteriji za njenu dodjelu.

Članak 6.

Počasna nagrada iz članka 3. ovog Pravilnika sastoji se od pisanog prizanja i dara.

Sadržaj i oblik pisanog priznanja nagrade utvrđuje Upravni odbor HUSR-a

Članak 7.

 Godišnja nagrada Jakov Kudrić   dodjeljuje se  socijalnim radnicima koji su svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeli ili doprinose razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Članak 8

Godišnja nagrada HUSR-a može se dodjeliti i ustanovama socijalne skrbi ili udrugama civilnog društva koje su se istaknule kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.

Članak 9.

Nagrada iz Članka 7. ovog pravilnika sastoji se od pisanog priznanja i dara.

Sadržaj i oblik pisanog priznanja nagrade utvrđuje Upravni odbor HUSR-a

Članak 10.

Godišnja nagrada se dodjeljuje u pravilu istoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udruzi civilnog društva samo jednom.

Članak 11.

Plaketa HUSR-a dodjeljuje se, na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga, socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi ili udrugama civilnog društva, čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja za jedinicu lokalne/područne ili  regionalne samouprave, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Članak 12.

Plaketa se dodjeljuje jednom godišnje u onolikom broju koliko ima i regionalnih Udruga.

Članak 13.

Osoba, ustanova socijalne skrbi ili udruga civilnog društva koja dobije Plaketu HUSR-a može iste godine dobiti i Godišnju nagradu Jakov Kudrić..

Članak 14.

Kriteriji za dodjelu godišnje nagrade i plakete su:

–       iznimni rezultati u teorijskom i/ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;

–       objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;

–       uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove ili udruge.

Nagrade iz stavka 1. ovog članka dodjelit će se ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

Članak 15.

Skupština HUSR-a odlučuje o dodjeli Počasne nagrade Tatjana Marinić..

Upravni odbor HUSR-a donosi odluku o dodjeli Godišnje nagrade Jakov Kudrić  i plakete HUSR-a.

Članak 16. .

Postupak za dodjelu Počasne nagrade, Godišnje nagrade i Plakete  provodi Povjerenstvo za dodjelu nagrada HUSR-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Članak 17. .

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Upravni odbor HUSR-a svake godine.

Predsjednik HUSR-a po položaju je i predsjednik Povjerenstva za dodjelu nagrada.

Članak 18.

Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama o kojima se vodi zapisnik.

Stručne i administrativne poslove Povjerenstva vodi tajnik HUSR-a.

Članak 19.

Prijedlog za dodjelu Počasne nagrade, Godišnje nagrade i Plakete podnosi se Povjerenstvu u pisanom obliku (podnesku).

Podnesak mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, podatke o osobi za koju je podnesen prijedlog, vrstu nagrade čija dodjela se predlaže , te širi opis dostignuća.

Članak 20.

Pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se na adresu HUSR-a, s naznakom «Prijedlog za dodjelu nagrade za socijalni rad” zaključno do 31. siječnja tekuće godine.

Povjerenstvo može tražiti dopunu prijedloga ukoliko prijedlog nije podnesen sukladno ovom Pravilniku. Ukoliko predlagatelj u roku 8 dana ne dostavi traženu dopunu smatrat će se odustajanjem od prijedloga.

Članak 21.

Nakon što Povjerenstvo razmotri prijedloge, tajnim glasovanjem donosi odluku o prijedlogu za dodjelu počasne i godišnje nagrade.

Ukoliko više predloženika dobije isti broj glasova, nagrada se dodjeljuje svima sa istim brojem glasova.

U slučaju kada je za nagradu predložen netko od članova Povjerenstva, on ne može sudjelovati u radu Povjerenstva i odlučivanju o tom prijedlogu.

Povjerenstvo utvrđuje ispravnost kandidature Regionalnih udruga o dodjeli plakete HUSR-a te donosi mišljenje o kandidaturi.

Članak 22.

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Upravnom odboru HUSR-a podnosi konačni prijedlog za dodjelu počasne i godišnje nagrade te mišljenje o kandidaturi za počasnu nagradu.

Članak 23.

Upravni odbor procjenjuje prijedloge Povjerenstva te donosi konačnu odluku o dodjeli Godišnje nagrade i Plakete.

Upravni odbor procjenjuje mišljenje Povjerenstva o kandidaturi za počasnu nagradu HUSR-a te daje  prijedlog Kandidata na usvajanje Skupštini HUSR-a.

Članak 24.

Nagrade  HUSR-a uručuju se na svečanom skupu povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, trećeg utorka u mjesecu ožujku.

Iznimno, ako osoba kojoj je nagrada dodjeljena ne može priznanje preuzeti, ono se može uručiti i na drugi primjeren način.

Članak 25.

Nagrade HUSR-a uručuje predsjednik HUSR-a ili osoba koju on/ona ovlasti.

 

Članak 26.

O dobitnicima nagrada vodi se posebna evidencija s odgovarajućom dokumentacijom koju čuva tajnik HUSR-a u službenim prostorijama.

 

Članak 27.

Eventualne sporove vezane za dodjelu nagrada i priznanja rješava Skupština HUSR-a . U slučaju potrebe, ulogu arbitra s diskrecijskim pravom odlučivanja, ima predsjednik HUSR-a.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom donošenja odluke o njegovom prihvaćanju na sjednici Skupštine HUSR-a.

 

Predsjednica HUSR-a

Štefica Karačić