Protokol o postupanju i suradnji regionalnih udruga socijalnih radnika i HUSR-a u zaštiti digniteta struke socijalnog rada

4989

1. Primjena:

Ovaj se Protokol odnosi na postupanje u situacijama neistinitog i pristranog prikazivanja socijalnih radnika u medijima, neetičkog postupanja državnih, regionalnih i lokalnih službenika, te novinara u odnosu na socijalne radnike i struku socijalnog rada, nepoštivanje pravila sigurnosti i zaštite socijalnih radnika na radnom mjestu od strane poslodavca, te sve vrste diskreditiranja socijalnih radnike od strane korisnika ili drugih osoba, udruga , službi i sl.

Protokolom se određuju osnovna pravila o izvješćivanju javnosti u situacijama u kojima se provodi postupak utvrđivanja povrede prava, ujednačavanja digniteta i zaštite dostojanstva socijalnih radnika ili etičkog kodeksa socijalnog rada.

2. Postupci u situacijama koje zahtijevaju reakciju Udruge:

 • uvid i analiza objavljenog teksta, elektroničkog priopćenja ili izjave koja traži reakciju
 • uvid u ostalu dokumentaciju
 • razgovor sa osobama ili timovima uključenim u konkretan slučaj
 • konzultacije s Hrvatskom Komorom socijalnih radnika, Studijskim centrom socijalnog rada
 • izrada izvješća
 • timski rad i donošenje odluke radne skupine
 • izvještavanje HUSR-a
 • izrada priopćenja za javnost
 • izvještavanje javnosti

3. Pravni temelji u situacijama koje zahtijevaju reakciju Udruge:

Objavljivanje i postupanje s podacima podliježe slijedećim zakonima :

 • Zakonu o zaštiti tajnosti podataka („NN“ 79/07 i 86/12)
 • Zakon o sigurnosnim provjerama („NN“ 86/12)
 • Zakon o zaštiti osobnih podatak („NN“106/12)
 • Zakon o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13)
 • Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
 • Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/12)
 • Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13)
 • Etički kodeks HUSR-a

4. Osobe koje postupaju po ovom Protokolu

Svaka regionalna udruga socijalnih radnika dužna je formirati Radnu skupinu za zaštitu digniteta struke socijalnog rada.

Svaka radna skupina broji pet članova, od kojih je jedna osoba zadužena za kontakt sa HUSR-om. HUSR je dužan imenovati Radnu skupinu za zaštitu digniteta struke socijalnog rada u sastavu od 5 članova, te osobu zaduženu za kontakt sa regionalnim udrugama.

Rok za formiranje radnih skupina HUSR-a i regionalnih udruga je 15 dana od prihvaćanja ovog Protokola od strane Upravnog odbora HUSR-a.

Radne skupine dužne su usko surađivati sa sudovima časti i etičkim povjerenstvima regionalnih udruga, te su sudovi časti i etička povjerenstva dužni obavijestiti Radnu skupinu o svakom postupku koji predstavlja narušavanje digniteta struke socijalnog rada i socijalnih radnika, kao i Etičko povjerenstvo HUSR-a, te su ujedno dužni na zahtjev Radnih skupina dati ocjenu i mišljenje o kršenju pravila etičkog kodeksa socijalnog rada.

5. Rokovi:

Sva postupanja po ovom Protokolu su hitna.

Radi hitnosti donošenja odluka koristiti će se komunikacija telefonom, elektroničkom poštom, poštom i komunikacija putem interneta, tj. ostalih Zakonom prihvaćenih oblika komunikacije.

Po primljenoj dojavi ili saznanju Radna skupina u najkraćem mogućem roku (3 dana), donosi odluku o postupanju po Protokolu

6. Nadležnost Radnih skupina po Protokol o postupanju i suradnji regionalnih udruga socijalnih radnika i HUSR-a u zaštiti digniteta struke socijalnog rada

Radne skupine u smislu ovog Protokola dužne su postupati u slijedećim situacijama:

 • objava vijesti u medijima koja se odnosi na rad socijalnih radnika ili socijalne službe a koja je sastavljena pristrano, neistinito ili nije postupano u skladu sa načelima profesionalnog etičkog kodeksa
 • kršenje odredbi nekog od gore navedenih zakona, a što je dovelo do objavljivanja neprimjerenih informacija u vezi profesionalnog postupanja socijalnih radnika
 • kršenja Konvencije o pravima djece i Obiteljskog zakona , Zakona o socijalnoj skrbi ili nekog drugog relevantnog propisa
 • neprimjereni istupi državnih i javnih dužnosnika ili službenika u javnosti vezanih uz rad socijalnih radnika i socijalnih službi
 • neprimjereni, uvredljivi i štetni postupci korisnika ili drugih osoba prema socijalnim radnicima ili struke socijalnog rada

7. Postupanje Radnih skupina

Po zaprimljenoj informaciji ili prijavi člana regionalne udruge socijalnih radnika, druge udruge, korisnika, socijalnih radnika koji nisu članovi lokalne ili strukovne udruge socijalnih radnika, novinara, korisnika , kao i saznanja o situaciji u kojoj je narušen dignitet struke socijalnog rada, Radna skupina žurno, u što kraćem roku, saziva sjednicu i o prijavi obavještava etičko povjerenstvo ili sud časti sa svim dobivenim podacima.

Radna skupina na sjednici donosi odluku o postupanju po ovom Protokolu, te donosi odluku o daljnjim aktivnostima.

Ukoliko donosi odluku o daljnjim aktivnostima, Radna je skupina dužna donijeti zaključak u kojem navodi pojedinačno aktivnosti, osobe zadužene za provođenje aktivnosti, kao i rokove izvršenja, te odluku o novoj sjednici za koju će se pripremiti izvješće.

Nova sjednica se saziva u roku od 3 radna dana, ukoliko je potrebno prikupiti opsežniju dokumentaciju ili saznanja, 5 radnih dana.

Donošenje konačne odluke o postupanju Radna skupina temelji na izrađenom i usvojenom izvješću. Konačna odluka o daljnjim koracima sastavlja se u obliku prijedloga koji se šalje Radnoj skupini za zaštitu digniteta HUSR-a

U prijedlogu se navode moguće aktivnosti:

 • izrada priopćenja za javnost
 • zahtjev za objavom ispravka netočnog navoda
 • otvoreno pismo
 • sazivanje konferencije za tisak
 • zahtjev za gostovanje na radijskoj ili TV postaji
 • neki drugi oblik reakcije

Izvješće o utvrđenim činjenicama se dostavlja Radnoj skupini za zaštitu digniteta HUSR-a, osobi određenoj za kontakt

Radna skupina HUSR-a može tražiti dodatne podatke ili dokumentaciju ukoliko je to potrebno za donošenje odluke.

HUSR je dužan dostaviti povratnu informaciju o postupanju svim regionalnim udrugama članicama HUSR-a u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti od regionalne udruge koja je dostavila prijedlog postupanja.

U svrhu utvrđivanja činjenica Radna skupina regionalne udruge socijalnih radnika kao i HUSR može konzultirati druge i nadležne institucije, udruge, tijela lokalne uprave, ministarstva, kao i visokoškolske ustanove.

Na temelju zajedničkog dogovora radnih skupina regionalne udruge i HUSR-a provesti će se odgovarajuće aktivnosti na području na kojem je došlo do kršenja dostojanstva struke socijalnog rada. Aktivnosti mogu biti neke od ranije navedenih ili dodatne poput:

 • podizanja prekršajne ili kaznene prijave
 • prijava sudu časti novinarskog društva
 • prijava domaćim ili međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava
 • prijava međunarodnim organizacijama socijalnog rada
 • neke druge aktivnosti sukladno procjeni događaja i potrebe

8. Završne odredbe:

Ovaj Protokol stupa na snagu u roku od 15 dana od dana prihvaćanja Upravnog odbora HUSR-a.