Dom za starije osobe Pazin – natječaj za radno mjesto socijalni radnik

112

Temeljem čl. 26. Statuta Doma za starije osobe Pazin (Službene novine Grada Pazina br. 35/2023) i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika KLASA:112-01/24-01/2, URBROJ:2163-1-27-01-24-1 od 8. veljače 2024., ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA
SOCIJALNI RADNIK (m/ž)

na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u RH ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni rad u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položeni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • odobrenje za rad nadležne komore,

Probni rad: 6 mjeseci
Po potrebi postoji mogućnost osiguranja smještaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (presliku rješenja, ugovora o radu, potvrdu poslodavca ili sl.), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana raspisivanja natječaja,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o odobrenju za rad nadležne komore,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu ili ECDL diplomu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, kao i adresa elektroničke pošte na koju će se kandidatima uputiti poziv na vrednovanje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Dokumenti koji se podnose uz prijavu na natječaj mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjerovljene preslike dokumenata dostavit će se na uvid.

Napomena: Za odabranog kandidata poslodavac će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba nije osuđivana za kaznena djela ili za prekršaj iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.), te da se protiv nje ne vodi postupak pred nadležnim sudom.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati te se osobe koje
podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruju, odnosno uz prijavu priložiti svu
propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj
121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/civilni_stradalnici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.,148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,
152/14., 39/18., 32/20.), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati prijavom na natječaj daju svoju privolu Domu za starije osobe Pazin za obradu njihovih osobnih podataka sadržanih u prijavama i prilozima u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju (intervjuu), a ukoliko se istom ne odazovu smatra se da su odustali od prijave i ne smatraju se kandidatom te ne sudjeluju u daljnjem natječajnom postupku.

Poziv kandidatima na intervju objavljuje se na mrežnoj stranici Doma, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, najmanje tri dana prije dana određenog za provođenje intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na mrežnoj stranici ustanove najkasnije u roku od 60 dana od dana raspisivanja natječaja.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječajnih uvjeta zaprimaju se od dana raspisivanja natječaja 12. veljače 2024. te ih je potrebno dostaviti najkasnije do 22. veljače 2024. u 12:00 sati, elektroničkom poštom na: info@dompazin.hr (uz naznaku: „Za natječaj“) ili preporučenom pošiljkom na adresu: Dom za starije osobe Pazin, 154. brigade Hrvatske vojske 20, p.p. 23., 52000 Pazin.

Prijave se mogu donijeti i osobno u pisarnicu Grada Pazina, na adresu: Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, u uredovno radno vrijeme.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dom za starije osobe Pazin – natječaj za socijalnog radnika / socijalnu radnicu – ne otvarati“.

 

Anna Kuzma,
ravnateljica Doma Pazin