Kriteriji za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika – ROK ZA PRIJAVU 10.2.2023.

550

Temeljem Pravilnika o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: HUSR) i Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika, Povjerenstvo  donosi

KRITERIJE
za dodjelu nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika

Nagrade HUSR-a mogu biti dodjeljene osobi, ustanovi socijalne skrbi, udruzi civilnog društva ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za iznimna postignuća i osobito zaslužnima za razvoj i afirmaciju profesije socijalnog rada.

Temeljem čl. 2 Pravilnika o dodjeli nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika, nagrade HUSR-a  su:

 1. Počasna nagrada Tatjana Marinić
 2. Godišnja nagrada Jakov Kudrić
 3. Priznanje Hrvatske udruge socijalnih radnika
 4. Posebno godišnje priznanje Hrvatske udruge socijalnih radnika

Prijedlog za dodjelu nagrada mogu podnjeti:

 • pojedinci
 • regionalne Udruge socijalnih radnika
 • ustanove socijalne skrbi
 • strukovne komore
 • udruge civilnog društva
 • akademska zajednica
 • tijela državne i lokalne uprave

 

1. Kriteriji za Počasnu nagradu Tatjana Marinić su:

 • Državljanstvo RH
 • Zvanje socijalnog radnika ili neovisno o stručnoj spremi i profesiji
 • Posebna zasluga za djelovanje i razvitak profesije socijalnog rada tijekom dužeg vremenskog razdoblja
 • prepoznat i cijenjen  rad   u  stručnoj i široj javnosti.

 

2. Kriteriji za Godišnju nagradu  Jakov Kudrić

Godišnja nagrada Jakov Kudrić dodjeljuje se u tri kategorije i to:

 1. socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim i/ili znanstvenim radom osobito doprinjeo/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada
 2. ustanovi socijalne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika
 3. udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika.

KRITERIJI:

 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave;
 • iznimni rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;

Nagrade će se  dodijeliti  ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

3. Kriteriji za Priznanje HUSR-a

Priznanje HUSR-a dodjeljuje se, na prijedlog Upravnog odbora regionalnih udruga, socijalnim radnicama i socijalnim radnicima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja za zajednicu, a njihovo djelovanje doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada.

Kriteriji za dodjelu  Priznanja HUSR-a su:

 • uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, ustanove, udruge ili jedinice regionalne/lokalne samouprave;
 • iznimni rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu na pojedinom području djelovanja;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađivana ostvarenja;

Nagrade  će se dodijeliti ako dostignuća udovoljavaju stručnim, etičkim i drugim standardima struke, ako proizlaze iz profesionalnih obveza te dodatnog rada i zalaganja.

 

4. Posebno godišnje priznanje HUSR-a dodjeljuje se na direktan prijedlog i obrazloženje Povjerenstva za dodjelu nagrada HUSR-a, za društveno značajnu socijalnu inicijativu ili socijalnu akciju kojom se utječe na kvalitetu socijalnih usluga, ili posebno doprinosi  afirmaciji i dignitetu profesije socijalnog rada.

Posebno godišnje priznanje može se dodijeliti fizičkoj osobi, ustanovi ili udruzi civilnog društva.

Prijedlog za dodjelu Počasne nagrade, Godišnje nagrade i Priznanja HUSR-a i Posebnog godišnjeg priznanja podnosi se Povjerenstvu u pisanom obliku (podnesku).

Podnesak mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, podatke o osobi, ustanovi ili udruzi za koju je podnesen prijedlog, vrstu nagrade čija dodjela se predlaže, te širi opis dostignuća s priloženim preporukama i drugim materijalima kojima se obrazlaže prijedlog za nagradu ili Priznanja HUSR-a

 

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata potrebno je priložiti:

 • Životopis (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
 • Pisane materijale o napredovanju u struci i uspjesima na radnom mjestu
 • Dokaz o znanstvenom i stručnom doprinosu (radovi, publikacije)
 • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade

 

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidaturu ustanove socijalne skrbi, udruge civilnog duštva, jedinice lokalne i područne ( regionalne)  samooprave potrebno je priložiti:

 • Radnu biografiju
 • Pisane materijale i dokaze o postignutim uspjesima, kvaliteti socijalnih usluga i realizaciji inovativnih programa ciljanih interesima korisnika
 • Preporuke i mišljenja relevantna za dodjelu nagrade

Kada dva kandidata imaju isti ukupan broj bodova prednost se daje kandidatu koji ima duži kontinuitet u provođenju aktivnosti

Prijava se dostavlja zajedno s pratećom dokumentacijom :

Povjerenstvu za dodjelu nagradaHrvatska udruga socijalnih radnika, Draškovićeva 27, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HUSR-a – NE OTVARAJ”

 

Okvirni plan rokova u postupku dodjele nagrada HUSR-a:

 • Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HUSR-a – najkasnije mjesec dana prije isteka  roka za zaprimanje prijava.
 • Zaprimanje prijedloga – zaključno do 10.veljače 2023. godine
 • Završetak postupka izabira kandidata za nagradu – zaključno do kraja  mjeseca veljače  tekuće godine
 • Povjerenstvo donosi odluku i upućuje konačni prijedlog Upravnom odboru HUSR-a – najkasnije ožujka tekuće godine
 • Upravni odbor donosi konačnu odluku o dodjeli Godišnje nagrade i Priznanja ,a  prijedlog kandidata za Počasnu nagradu   upućuje na usvajanje  Skupštini HUSR-a
 • Skupština HUSR-a na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o dodjeli Počasne nagrade Tatjana Marinić
 • Nagrade će se dobitnicima svečano uručiti povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 21. ožujka 2023. godine

 

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADA HUSR-a
KRITERIJI O DODJELI NAGRADA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA