Naslovnica Aktualnosti

HUSR partner na projektu “Jamstvo za svako dijete u Hrvatskoj”

32

Jačanje znanja i vještina stručnjaka u sustavu socijalne skrbi u Međimurskoj županiji faza III: Testiranje dječjeg jamstva
Provedbeni partner: HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA

Cilj Jamstva za svako dijete je osigurati da najranjivija djeca imaju pristup spomenutim kvalitetnim uslugama. UNICEF, u partnerstvu s Europskom komisijom, surađuje s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima te odabranim organizacijama civilnoga društva, djecom i mladima na osmišljavanju i provedbi usluga i intervencija kojima će se smanjiti utjecaj siromaštva i socijalne isključenosti za djecu kojima je potrebna podrška i zaštita. Te skupine djece uključuju najranjiviju djecu, djecu iz romskih zajednica, djecu koja su u institucionalnoj skrbi, djecu s teškoćama te djecu izbjeglice i migrante.

UNICEF u partnerstvu s Europskom komisijom, odnosno Glavnom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (eng. Directorate – General for Employment, Social Affairs & Inclusion (DG EMPL), provodi dvogodišnji projekt podrške provedbi Faze III Projekta Jamstvo za svako dijete u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj.

Za osmišljavanje i pripremu  programa Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Međimurske županije, Centrom za socijalnu skrb Čakovec i Prelog te UNICEF-om angažirat će stručnjake s kompetencijama i iskustvom stručnog rada s obiteljima u riziku, te članove akademske zajednice koji će zajednički osmisliti i pripremiti kvalitetan sadržaj predavanja i radionica i realizirati edukaciju koja će osnažiti stručnjake  različitih profila za pružanje pravovremene i adekvatne pomoći i podrške  roditeljima i djeci osobito  obzirom na njihove multikulturalne specifičnosti.

Trajanje projekta: 10.3.2021.-28.7.2022.

Izradit će se potrebne izmjene i nadopune postojećim programima i materijalima, kao i razviti dodatni programi i materijali za iste kako bi bili sukladni potrebama rada u interkulturalnom okruženju te pravovremenim i ciljanim intervencijama te kvalitetnim i pravovremenim uslugama u obitelji i zajednici temeljenim na potrebama korisnika.

Proces će uključivati konceptualizaciju modela i specifičnih ciljeva, angažiranje autorskog tima te razvoj opisa zadataka i odgovornosti/plana uloga i odgovornosti, razvoj sadržaja i materijala za stručnjake. Također, proces će uključivati procjenu mogućnosti korištenja postojećih materijala, razvoj dodatnih audio-vizualnih i dr. materijala.

Adaptirani i razvijeni edukacijski materijal će biti usmjeren jačanju kapaciteta stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Čakovec i Prelog za rano prepoznavanje rizika i vođenje slučaja u multikulturalnom okruženju i zajednicama s visokim rizicima, uključujući rad s nedobrovoljnim klijentima, korištenje suradničkog koncepta, sistemskog pristupa obitelji i dr., za provođenje efektivnih intervencija u radu s obiteljima u riziku te za suradnju unutar ustanove i međusektorsku suradnju, odnosno o senzibilizaciji drugih resora za procjenu djece i obitelji u riziku te koordinaciju intervencija.

Temeljem dosadašnjih iskustava i raspoloživih istraživanja planirano je da edukacije uključuju aktivnosti usmjerene osnaživanju stručnih radnika za rad s korisnicima kod kojih je naglašena multikulturalna pripadnost i pripadnost etničkoj manjini, te izrazitim tranzicijskim efektima vezanim uz gubitke kohezijske funkcije obitelji i zajednice.

AKTIVNOSTI:

Razvoj i adaptacija edukacijskih materijala i treninga, osmišljavanje i priprema programa

Organizacija i provedba fokus grupa: 3 fokus grupe  (stručnjaci, roditelji, djeca)

Razvoj metodologije za kontinuirano praćenje efektivnog vođenja slučaja

Provesti će se 2 jednodnevne radionice sa po 30 stručnjaka

Organizacija i provedba treninga za voditelje mjera stručne pomoći

Trening za 30 voditelja mjera će se organizirati u trajanju od 3 dana.

Organizacija i provedba edukacija za odgovorne/rukovodeće službenike i upravljačka tijela centara za socijalnu skrb

Kako bi se osiguralo uspješno praćenje kvalitete rada najmanje 60 stručnjaka i 30 voditelja mjera koji rade s više od 150 obitelji i djece provoditi će se aktivnosti u svrhu primjene transparentnog sustava  nadzora  u skladu s  definiranim standardima  kvalitete socijalnih usluga , pravila struke i pozitivnih propisa

Programom će se osigurati kontinuirana podrška  stručnim radnicima, voditeljima mjera i rukovodećim osobama

Organizacija edukacija za stručnjake zadužene za 6 odabranih lokacija gdje se uspostavljaju resursni centri u zajednici

Koordinacija mreže pružatelja usluga i međuresorne suradnje na 6 odabranih lokacija

Koordinaciju i vođenje mreže pružatelja usluga i međuresorne suradnje na 6 odabranih lokacija  provoditi će stručni radnik iz nadležnog Centra za socijalnu skrb