UNICEF: Jamstvo za svako dijete – održane projektne aktivnosti za 1. razdoblje

Hrvatska udruga socijalnih radnika je u svibnju krenula s provedbom projektnih aktivnosti, te smo kao prvu aktivnost organizirali provedbu fokus grupa u CZSS Čakovec, na adresi J. Gotovca 9.

Uključeni su bili stručnjaci i korisnici socijalnih usluga organiziranjem 1 fokus grupe sa 12 stručnjaka zaposlenih u različitim odjelima centara za socijalnu skrb, 1 fokus grupe sa 10 roditelja i 1 fokus grupe sa 10 djece čije su obitelji u tretmanu centra za socijalnu skrb.

Procijenio se dosadašnji način rada s obiteljima u riziku, način suradnje, metode rada, timski pristup i drugi ključni izazovi u radu s obiteljima. Stručnjaci su imali mogućnost ukazati na vlastitu dobru praksu, ključne prepreke u radu i dati vlastite prijedloge za unapređenje organizacije rada i uspješniju skrb o obiteljima u riziku kako u samom sustavu socijalne skrbi, tako i u lokalnoj zajednici.

Kroz organizaciju fokus grupa dobio se jasniji uvid u izazove rada s obiteljima u riziku kod kojih je naglašena multikulturalna pripadnost.

Posebno vrijednim  smatramo participaciju djece u pripremi programa.

Sadržaj rada u fokus grupama (transkript) omogućit će projektnom timu sažimanje ključnih potreba i stručnjaka i korisnika kako bi se kroz prilagođeni program edukacija poboljšala kvaliteta i učinci rada, odnosno osigurala pravovremena i bolja zaštita djece u riziku.

Sljedeća aktivnost koja se provela je vezana uz  Razvoj metodologije za kontinuirano praćenje efektivnog vođenja slučaja, na navedenu temu su se provele dvije edukacije, 1. lipnja i 7. lipnja 2021. u Zgradi Scheirer, Matice Hrvatske 2.

Izvoditelji 1. dana edukacije su bili Prof. dr. sc. Marina Ajduković i Izv. prof.dr.sc. Marijana Kletečki Radović te 2. dana edukacije, 7.6. Prof. dr. sc. Marina Ajduković i Izv. prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina.

Provele su se 2 jednodnevne radionice sa do 30 stručnjaka,  kroz dva dana radionica.

Polaznici su sudjelovanjem u radionicama razviti nove alate i model vođenja slučaja, praćenja promjena i evaluacije  učinaka mjera i intervencija u zaštiti djece u riziku koja žive u multikulturalnom okruženju.

Svi sudionici su dobili edukativne materijale.

*program edukacije 1.6. i 7.6.
Multikulturalna perspektiva u socijalnom radu s pripadnicima romske nacionalne manjine
Prof. dr. sc. Marina Ajduković (1.6. i 7.6.)
Izv. prof.dr.sc. Marijana Kletečki Radović (1.6.) , izv.prof.dr.sc.Olja Družić Ljubotina (7.6.)
Mjesto održavanja: Zgrada Scheirer, Matice hrvatske 2
Čakovec, 1. lipanj 2021.

Program
8,30 – 9,00         registracija sudionika
9,00 – 10,45       Polazišta edukacije
Multikulturalnost
10,45 – 11,00           Odmor
11,00 – 12,30           Trodijelni model multikulturalne kompetencije
12,30 – 13,15           Ručak
13,15 – 14,45           Multikulturalna perspektiva u lokalnoj zajednici i u sustavu socijalne skrbi
14,45 – 15,30           Evaluacija seminara