Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada

12072

1. UVOD

Socijalni rad je profesija koja se zasniva na humanističkim idealima i ljudskim pravima kako su ona koncipirana u najvažnijim međunarodnim dokumentima. Socijalni rad je praktično utemeljena profesija i znanstvena disciplina koja promiče socijalne promjene i razvoj, socijalnu koheziju, te osnaživanje ljudi za njihovo samostalno i slobodno djelovanje. Ostvarivanje socijalne pravde, poštivanje ljudskih prava, društvene odgovornosti i društvenih različitosti su ključna načela socijalnog rada. Praksa socijalnog rada uključuje rad s ljudima i društvenim strukturama kako bi se odgovorilo na njihove izazove i povećala njihova dobrobit. Takav rad temelji se na znanjima i teorijama socijalnog rada i društveno-humanističkih znanosti, te znanjima koja proizlaze iz kulturoloških specifičnosti različitih društava.

 • Uslijed sve složenije problematike i rastuće potrebe za snalaženjem u nepredvidivim profesionalnim situacijama, socijalnim radnicama i socijalnim radnicima su potrebna sveobuhvatna znanja i vještine koje im omogućuju:
 • pružanje kvalitetne stručne potpore i poticanje korisnika i korisnica da iskoriste sve svoje preostale sposobnosti pri rješavanju nastalih teškoća;
 • podizanje standarda i dostupnosti određenih oblika socijalnih usluga i pomoći;
 • djelovanje na pravno uređenje i razvoj socijalne politike u cijelosti.

Socijalni rad je zasnovan na profesionalnim vrijednostima koje proizlaze iz opće tradicije socijalnog rada, ali su također i odraz specifičnih obilježja društvene sredine u kojoj se socijalni rad odvija. Svojim vrijednosnim određenjem socijalni rad se pristrano odnosi prema kršenju ljudskih prava, socijalnoj nepravdi i nejednakostima kao i svim oblicima diskriminacije te nastoji osigurati promjenu u društvu putem intervencija na različitim razinama (pojedinca, obitelji, grupa i zajednica).
Profesionalne vrijednosti predstavljaju osnovu za određivanje skupa načela koja određuju ponašanje socijalnih radnica i socijalnih radnika u obavljanju njihove profesionalne funkcije. Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada temeljem tih vrijednosti upućuje na standarde kojih su se dužni pridržavati dok obavljaju svoju djelatnost.

 

Vrijednosti socijalnog rada

Dostojanstvo i vrijednost svakog pojedinca

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su poštivati dostojanstvo i vrijednost svake osobe bez obzira na njegovo porijeklo, nacionalnost, vjersku pripadnost, boju kože, spol, seksualnu orijentaciju ili bilo koje drugo obilježje kao i bez obzira na njegov trenutni životni položaj ili status.
 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika pristupati svakom čovjeku kao osobi koja ima puno ljudsko dostojanstvo i vrijednost samom činjenicom što je ljudsko biće.

Pravo na poštovanje, privatnost i povjerljivost

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su svakoj osobi jamčiti poštovanje u profesionalnom i privatnom odnosu.
 • Profesionalni odnos socijalnih radnica i socijalnih radnika i njihovih korisnika i korisnica treba se zasnivati na osnovama zajamčene privatnosti i povjerljivosti.

Pravo pojedinca, obitelji i članova zajednice na samoodređenje

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su omogućiti svojim korisnicima i korisnicama pravo na informirani izbor intervencije koja će dovesti do pozitivne promjene u njihovom životu ili pravo na izbor odbijanja intervencije ukoliko to ne ugrožava druge ili njega samoga.

Pravo na sudjelovanje

 • Socijalne radnice i socijalni radnici svojim djelovanjem trebaju promicati punu uključenost i sudjelovanje korisnika i korisnica u procesu donošenja odluka i postupaka koji utječu na njihove živote.

Vrijednost zajednice i života u zajednici

 • Socijalne radnice i socijalni radnici svojim djelovanjem promiču pozitivne vrijednosti zajednice i života ljudi u zajednici.

Zaštita onih koji su u riziku od zanemarivanja, iskorištavanja i nasilja

 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju poduzeti sve raspoložive aktivnosti i iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitili ljude koji su zlostavljani ili to mogu postati na bilo koji način, kao i ljude koji su u riziku od iskorištavanja po bilo kojoj osnovi. Jednako tako dužnost je socijalnim radnicama i socijalnim radnicima poduzeti odgovarajuće profesionalne intervencije s osobama koje bi mogle izvršiti nasilje nad drugima ili nad samima sobom.

Socijalna pravda

 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika zalagati se za pravednu raspodjelu resursa u društvu.
 • Svojim intervencijama na različitim razinama djelovanja socijalne radnice i socijalni radnici trebaju promicati osobito ideje ravnopravnosti, izjednačavanja mogućnosti i socijalne kohezije.

Promicanje humanizma

 • Svaka aktivnost socijalnih radnica i socijalnih radnika treba biti obilježena vjerom u sposobnost svakog čovjeka i promicanjem vrijednosti ljudskih bića bez obzira na njihova različita obilježja i životne prilike.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju poticati korisnike i korisnice na razvoj samopomoći kad god je to moguće.

Promicanje pozitivnih socijalnih promjena

 • Socijalne radnice i socijalni radnici svojim djelovanjem trebaju promicati pozitivne socijalne promjene koje će pridonijeti umanjivanju nepovoljnih situacija na razini društva, osobito na korist onih koji su u društvu najugroženiji i obesnaženi.

Poštivanje individualnih i grupnih različitosti

 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika poštivati različitosti u načinu života te u drugim obilježjima različitih pojedinaca i grupa s kojima rade.

Promicanje snaga i potencijala

 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju se usredotočiti na prednosti, snage i potencijale svih korisnika i korisnica, grupa i zajednica te na taj način promicati njihovo osnaživanje.

Osobni i profesionalni integritet

 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju nastojati u što je moguće većoj mjeri profesionalne vrijednosti socijalnog rada integrirati u privatni život.

Razvoj profesionalnih kompetencija

 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika kontinuirano razvijati vlastitu kompetenciju kroz osobni rast i razvoj, profesionalnu izobrazbu i cjeloživotno obrazovanje.

Važnost međuljudskih odnosa

 • Socijalne radnice i socijalni radnici razumiju važnost kvalitetnih međuljudskih odnosa te ih svojim djelovanjem nastoje unaprijediti.

Prenošenje znanja i vještina drugima

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su na svaki način nastojati prenijeti svoja znanja i iskustva stečena kroz profesionalni razvoj svojim kolegicama i kolegama, korisnicima i korisnicama, zajednici i društvu.

Predanost visokim standardima osobnog i profesionalnog ponašanja

 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika uvažavati visoke standarde u svojem osobnom i profesionalnom ponašanju.

Polazeći od gore navedenih vrijednosti te spoznaja o suvremenom socijalnom radu, mi socijalne radnice i socijalni radnici prihvaćamo slijedeći Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada.

 

2. TEMELJNE ODREDBE

ODNOS PREMA KORISNICIMA I KORISNICAMA

Poštovanje integriteta i dostojanstva korisnika i korisnica

 • U procesu pružanja pomoći korisnicima i korisnicama, socijalne radnice i socijalni radnici trebaju zaštititi dostojanstvo, privatnost, autonomiju i individualnost korisnika i korisnica.
 • Poštovanje integriteta i dostojanstva korisnika i korisnica uključuje:
  • omogućiti korisnicima i korisnicama dobivanje uvida u sve relevantne podatke koji su vezani uz njegovu poteškoću, a sukladno pozitivnim pravnim propisima;
  • razgovarati s korisnicima i korisnicama u skladu s pravilima struke i načelima kvalitetnog komuniciranja, kao i profesionalno korektno razgovarati s kolegama i kolegicama na stručnim timovima, u drugim stručnim kontaktima i odnosima s javnošću o korisnicima i korisnicama koji nisu prisutni;
  • štititi sve aspekte privatnosti korisnika i korisnica;
  • štititi identitet korisnika i korisnica u postupcima prikupljanja, analize i objave podataka koje socijalne radnice i socijalni radnici koriste u istraživačke ili druge akademske i profesionalne svrhe.

Povjerenje

 • Profesionalni odnos socijalnih radnica i socijalnih radnika te korisnika i korisnica treba se zasnivati na međusobnom povjerenju i poštovanju.

Profesionalna tajna

 • Socijalne radnice i socijalni radnici raspolažu vrlo povjerljivom informacijama o ljudima i sudjeluju u rješavanju osjetljivih životnih situacija te su dužni štititi sve tajne podatke kao profesionalnu tajnu.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su iskoristiti informacije koje su prikupili u povjerljivom razgovoru s korisnicima i korisnicama kada je potrebno zaštititi treću stranu ili spriječiti nastanak veće štete. Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika da s tom svojom etičkom obavezom unaprijed upoznaju korisnike i korisnice.

Neosuđivanje korisnika i korisnica

 • Socijalne radnice i socijalni radnici ne smiju osuđivati bilo koji aspekt života ili ponašanja svojih korisnika i korisnica.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju pružati socijalne usluge kojima će uvažavati različitosti korisnika i korisnica s obzirom na etnicitet, porijeklo, rasu, spol, seksualnu orijentaciju, dob, bračni status, političko uvjerenje, religijsku pripadnost,zdravstveni status, mentalne ili tjelesne sposobnosti.

Govorenje istine korisnicima i korisnicama

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su reći punu istinu svojim korisnicima i korisnicama o svim važnim aspektima njihovog profesionalnog odnosa.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su informirati korisnike i korisnice o svim činjenicama važnim za profesionalni odnos s njima, osim u situacijama kad bi to moglo ozbiljno naštetiti dobrobiti drugih osoba.

Prvenstvo interesa

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su pažljivo, u skladu s pravilima profesije procijeniti čiji interes prvenstveno treba zastupati u obavljanju svoje profesionalne dužnosti. To je osobito važno u situacijama kada socijalne radnice i socijalni radnici imaju na raspolaganju ograničene ljudske, prostorne, vremenske ili druge resurse.

Granice u profesionalnom odnosu

 • Socijalne radnice i socijalni radnici uspostavljaju s korisnicima i korisnicama profesionalne odnose postavljajući jasne, prikladne i kulturalno osjetljive granice.
 • Socijalnim radnicama i socijalnim radnicima zabranjeno je ulaziti u intimne i seksualne odnose sa svojim korisnicima i korisnicama.
 • Socijalnim radnicama i socijalnim radnicima nije dozvoljeno primanje materijalnih darova ili usluga u profesionalnom odnosu.

Profesionalno znanje i prava korisnika i korisnica

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su iskoristiti u potpunosti svoje profesionalno znanje kako bi u najboljoj mogućoj mjeri zadovoljili potrebe korisnika i korisnica.

Sukobljene obveze i očekivanja

 • Socijalnim radnicama i socijalnim radnicima dužnost je razmotriti i razjasniti korisnicima i korisnicama moguće neusklađenosti između zakonskih obveza i pravila profesionalnog postupanja s jedne strane te različitih očekivanja korisnika i korisnica s druge strane.

Sukob interesa

 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju izbjeći svaku mogućnost ulaženja u sukob interesa tijekom provođenja profesionalne djelatnosti.
 • Pravo je i obveza socijalnih radnica i socijalnih radnika da o mogućem sukobu interesa obavijeste svoje nadređene te zatraže izuzeće iz profesionalnog odnosa s korisnicima i korisnicama.

Informirani pristanak

 • Socijalne radnice i socijalni radnici imaju dužnost pribaviti pristanak korisnika i korisnica za svaku planiranu intervenciju osim u onim slučajevima kad bi to moglo ozbiljno naštetiti interesima treće strane ili je intervencija uvjetovana nužnom provedbom zakona.
 • Pristanak korisnika i korisnica mora biti pribavljen temeljem prethodno kvalitetno pružene informacije o planiranoj intervenciji.

ODNOS PREMA PROFESIONALNOJ SREDINI

Usklađenost obrazovanja, teorije i prakse socijalnog rada

 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju nastojati u svojem radu integrirati teorijska znanja i praktična iskustva.

Kolegijalni pristup i timski rad

 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su odnositi se prema suradnicima i suradnicama s poštovanjem i nastojati unapređivati suradnju s njima kao i sa svima s kojima surađuju izvan ustanove u kojoj rade.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici potiču i podržavaju sve oblike timskog rada u svom profesionalnom radu.
 • Obveza je socijalnih radnica i socijalnih radnika informirati ostale stručnjake o znanjima, vještinama i vrijednostima profesije socijalnog rada te ih jasno upoznati sa specifičnostima njihove uloge u timu, kao i njihovim obvezama i ograničenjima djelovanja.

Odnos prema neadekvatnom djelovanju ostalih kolega i kolegica i poslodavca

 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika ukazati na neodgovarajući rad svojih kolega i kolegica u slučajevima kad takav rad šteti postizanju ciljeva u profesionalnom odnosu s korisnicima i korisnicama na način da razgovara s onima s kojima surađuje i svima koji mogu ili su obavezni pomoći da se poteškoće riješe.
 • Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika ukazati na neodgovarajuće postupke kolegica i kolega, poslodavaca i osnivača u profesionalnom odnosu prema suradnicima.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su ukazati na svako kršenje etičkih pravila na način da se u vezi s tim obrate etičkom povjerenstvu ustanove, udruge ili Komore socijalnih radnica i socijalnih radnika.


ODGOVORNOST PREMA ŠIREM DRUŠTVENOM OKRUŽENJU

Pristup društvenim resursima

 • Socijalne radnice i socijalni radnici imaju odgovornost predlagati, unaprjeđivati i činiti dostupnima različita dobra i usluge najvećem mogućem broju korisnica i korisnika, bez obzira na njihova osobna obilježja (spol, dob, etničko porijeklo, vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju i dr.)
 • Socijalne radnice i socijalni radnici aktivno se uključuju u razvoj svih segmenata društva čime nastoje omogućiti jednak pristup i ravnomjernu raspodjela resursa za sve građane, kako bi sve socijalno osjetljive skupine društva imale jednaku priliku za rast i razvoj.

Utjecaj na političko – pravno društveno uređenje

 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju predlagati i poduzimati inicijative u području zakonodavstva i socijalne politike koje su u interesu korisnika i korisnica i profesionalne zajednice.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju predlagati i poduzimati socijalne akcije usmjerene na promicanje prava i interesa korisnika i korisnica, grupa i zajednica u društvu, posebno onih obesnaženih, kao i profesionalne zajednice.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su javno upozoriti na svaku praksu i politiku koja odstupa od načela socijalne pravednosti, diskriminira članove društva na temelju njihovih obilježja, sprječava ili otežava pristup društvenim resursima i uslugama.

Odnos s javnošću

Socijalni radnici i socijalne radnice dužni su štititi svoje korisnike i korisnice od neodgovarajućih postupaka i zloupotreba u medijima i javnosti. Pri davanju informacija potrebno je posebno voditi računa o zaštiti privatnosti i interesa korisnika i korisnica. U slučaju takvih zloupotreba, socijalne radnice i socijalni radnici su dužni javno upozoriti i reagirati na njih.

 • Socijalne radnice i socijalni radnici nastoje u široj društvenoj javnosti prezentirati svoju djelatnost kroz sudjelovanje na javnim skupovima i tribinama, stručnim i znanstvenim skupovima, pisanjem i objavom stručnih i znanstvenih radova kao i drugim oblicima informiranja građana putem različitih medija


ODGOVORNOST PREMA VLASTITOM PROFESIONALNOM RAZVOJU

Kontinuirani profesionalni razvoj

 • Socijalne radnice i socijalni radnici imaju dužnost razvijati profesionalne kompetencije kako bi mogli pružiti najbolju uslugu svojim korisnicima i korisnicama.
 • Profesionalni razvoj socijalnih radnica i socijalnih radnika podrazumijeva kontinuirano sudjelovanje u procesima cjeloživotnog obrazovanja, uključujući formalne i neformalne oblike obrazovanja te supervizije i druge oblike profesionalne podrške.
 • Vlastiti profesionalni razvoj socijalne radnice i socijalni radnici osiguravaju i putem aktivnog sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima, praćenjem stručne literature te sudjelovanjem u istraživačkim i stručnim projektima.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju poduprijeti sve aktivnosti koje pridonose obrazovanju, znanstvenim spoznajama i razvijanju praktičnih metoda socijalnog rada.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

 • Poštivanje odredbi ovog Kodeksa obvezno je za sve socijalne radnice i socijalne radnike u djelatnosti socijalnog rada.
 • U slučajevima kada se pod vodstvom socijalnih radnica i socijalnih radnika u praksu socijalnog rada uključuju i druge osobe bez odgovarajuće izobrazbe na području socijalnog rada (volonteri, studenti na praksi, stručnjaci drugih struka) socijalne radnice i socijalni radnici su odgovorni upoznati ih s obvezom postupanja u skladu s etičkim kodeksom.
 • Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su odbiti svaku radnju koja je u suprotnosti s odredbama iznesenim u Kodeksu. Hrvatska udruga socijalnih radnika obvezna je pružiti pravnu i stručnu podršku svim svojim članicama i članovima koji se uslijed dosljednog poštivanja odredbi ovog Kodeksa nađu u situacijama koje nisu u mogućnosti osobno razriješiti.
 • Kodeks stupa na snagu nakon što ga prihvati Skupština Hrvatske udruge socijalnih radnika te ga objavi na svojim službenim web stranicama.
 • Ovaj Kodeks mora biti dostupan svima onima koji se profesionalno bave socijalnim radom, u svim ustanovama i organizacijama koje zapošljavaju ili školuju socijalne radnice i socijalne radnike te mora biti dostupan svim korisnicima i javnosti.