HUSR partner na projektu “Jamstvo za svako dijete u Hrvatskoj”

PROGRAM:  OSIGURANJE JAMSTVA ZA SVAKO DIJETE

Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete  u državama članicama EU-a
Jačanje znanja i vještina stručnjaka u sustavu socijalne skrbi u Međimurskoj  županiji
Provedbeni partner :  HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA


UNICEF u partnerstvu s Europskom komisijom, odnosno Glavnom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (eng. Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion (DG EMPL), provodi dvogodišnji projekt podrške provedbi Faze III Projekta Jamstvo za svako dijete u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj.

U ovim će se zemljama testirati inovativni pristupi radi prikupljanja informacija za usmjeravanje pripreme nacionalnih akcijskih planova za smanjenje dječjeg siromaštva i rješavanje sustavnog nepovoljnog položaja u kojem se nalaze osobito ranjive skupine djece, a kako bi se osiguralo da ova ranjiva djeca i njihove obitelji imaju pristup kvalitetnim uslugama. UNICEF će osmisliti i provoditi usluge i intervencije koje dokazivo utječu na dječje siromaštvo i socijalnu isključenost.

Program se u Hrvatskoj provodi u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na području međimurske županije. Provedbeni partneri UNICEF-a za Hrvatsku u ovom programu su: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), Pučko otvoreno učilište „Korak po korak „ Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“, Centar za socijalnu skrb Čakovec i  Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Društvom socijalnih radnika međimurske županije.

Cilj Programa Jamstvo za svako dijete je osigurati da najranjivija djeca imaju pristup pravovremenim i kvalitetnim uslugama. UNICEF u partnerstvu s Europskom komisijom, surađuje s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima te odabranim organizacijama civilnoga društva, djecom i mladima na osmišljavanju i provedbi usluga i intervencija kojima će se smanjiti utjecaj siromaštva i socijalne isključenosti za djecu kojima je potrebna podrška i zaštita. Te skupine djece uključuju najranjiviju djecu, djecu iz romskih zajednica, djecu koja su u institucionalnoj skrbi, djecu s teškoćama te djecu izbjeglice i migrante.

Primarna uloga Hrvatske udruge socijalnih radnika u ovom programu je osnaživanje stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Čakovec i Prelog  i voditelja mjera stručne pomoći roditeljima kao vanjskih suradnika ovih ustanova za rad s djecom i obiteljima koji žive u multikulturalnom okruženju. Projektni tim HUSR-a kojeg čine poznati predstavnici akademske zajednice i stručnjaci praktičari s iskustvom rada u području zaštite djece  koja žive u siromaštvu i obitelji u riziku osmisliti će i  pripremiti  program edukacije utemeljen na potrebama  korisnika i stručnjaka navedenih ustanova. Uloga Centra za asocijalnu skrb Čakovec i Prelog primarno je usmjerena na angažiranje i motiviranje korisnika i stručnjaka za sudjelovanje u fokus grupama, predavanjima i interaktivnim radionicama. Ovim programom stručnjaci će kroz edukaciju i različite oblike supervizije dobiti mogućnost samoprocjene vlastitih učinaka u radu s korisnicima, svojim profesionalnim potrebama i izazovima te podršku i pomoć u njihovom prevladavanju. Uključivanjem u edukaciju rukovodne osobe će ojačati svoje osobne i profesionalne snage za standardizaciju rada, upravljanje procesima promjene i krizama, te pravilo praćenju i nadzor nad radom s ovom posebno osjetljivom socijalnom skupinom.

Trajanje projekta: 10.3.2021.-28.7.2022.

Proces će uključivati konceptualizaciju modela i specifičnih ciljeva, angažiranje autorskog tima te razvoj opisa zadataka i odgovornosti/plana uloga i odgovornosti, razvoj sadržaja i materijala za stručnjake. Također, proces će uključivati procjenu mogućnosti korištenja postojećih materijala, razvoj dodatnih audio-vizualnih i dr. materijala.

Adaptirani i razvijeni edukacijski materijal će biti usmjeren jačanju kapaciteta stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Čakovec i Prelog za rano prepoznavanje ranjivosti djece i obitelji koji žive u rizičnim uvjetima u multikulturalnim zajednicama uključujući rad s nedobrovoljnim korisnicima, korištenje suradničkog koncepta, sistemskog pristupa obitelji i dr., za provođenje efektivnih intervencija u radu s obiteljima u riziku te za suradnju unutar ustanove i međusektorsku suradnju, odnosno senzibilizaciji drugih resora za procjenu djece i obitelji u riziku te koordinaciju intervencija.

Temeljem dosadašnjih iskustava i raspoloživih istraživanja planirano je da edukacije uključuju aktivnosti usmjerene osnaživanju stručnih radnika za rad s korisnicima kod kojih je naglašena multikulturalna pripadnost i pripadnost etničkoj manjini, te izrazitim tranzicijskim efektima vezanim uz gubitke kohezijske funkcije obitelji i zajednice.

AKTIVNOSTI:

Razvoj i adaptacija edukacijskih materijala i treninga, osmišljavanje i priprema programa

Organizacija i provedba fokus grupa : 3 fokus grupe (stručnjaci, roditelji, djeca)

Razvoj metodologije za kontinuirano praćenje efektivnog vođenja slučaja

Provesti će se 2 jednodnevne radionice sa po 30 stručnjaka

Organizacija i provedba treninga za voditelje mjera stručne pomoći

Trening za 30 voditelja mjera će se organizirati u trajanju od 3 dana prema programu edukacije koji je testiran u projektu UNICEF-a  „Za sigurnu obitelj„ .

Organizacija i provedba edukacije za 60 stručnih radnika centara za socijalnu skrb

Edukacija u trajanju od  4 dana ( 2 dvodnevna modula ) organizirati će se za dvije skupine po 30 stručnjaka . Edukacijom će biti obuhvaćene teme prevencije mentalnog zdravlja stručnjaka , specifičnosti stručnog rada s djecom i roditeljima  u multikulturalnom okruženju, specifičnosti procjenjivanja  i planiranja rada s korisnicima, vođenje slučaja i drugo. Tijekom edukacije polaznici će aktivnim sudjelovanjem i razmjenom iskustva vlastite prakse dobiti  priliku za unapređenje stručnog rada s ovim korisnicima.

Organizacija i provedba edukacija za odgovorne/rukovodeće službenike i upravljačka tijela centara za socijalnu skrb

Kako bi se osiguralo uspješno praćenje kvalitete rada najmanje 60 stručnjaka i 30 voditelja mjera koji rade s više od 150 obitelji i djece provoditi će se aktivnosti u svrhu primjene transparentnog sustava nadzora u skladu s definiranim standardima kvalitete socijalnih usluga, pravila struke i pozitivnih propisa.

Supervizija sudionika

Programom će se osigurati kontinuirana podrška stručnim radnicima, voditeljima mjera i rukovodećim osobama kroz različite  oblike supervizije.

Organizacija edukacija za stručnjake zadužene za 6 odabranih lokacija gdje se uspostavljaju resursni centri u zajednici

U ove radionice biti će uključeni stručnjaci centra za socijalnu skrb i drugi važni dionici, predstavnici javnih službi i organizacija civilnog društva, te lokalne uprave koji rade s obiteljima i djecom ili imaju utjecaj na na njihov život s ciljem međusobnog povezivanja i dogovora o integriranom pristupu obitelji u multikulturalnom okruženju.

Koordinacija mreže pružatelja usluga i međuresorne suradnje na 6 odabranih lokacija

U ovom programu s ciljem da on postane održiv koordinaciju i vođenje mreže pružatelja usluga i međuresorne suradnje na 6 odabranih lokacija provoditi će nadležni socijalni radnik centra za socijalnu skrb.

Sudjelovanje u  programu biti će prijavljeno strukovnim komorama radi bodovanja.

Očekujemo da će većina ovih aktivnosti biti provedena organiziranjem stručnih sastanaka na terenu.

O svim aktivnostima biti ćete pravovremeno informirani. Kontakt osoba kojoj se možete obratiti je tajnica HUSR-a  Marija Biočić e-mail husr@husr.hr