Statut Hrvatske udruge socijalnih radnika

5408

Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i  prijedloga Upravnog odbora Hrvatske udruge socijalnih radnika od 9. listopada 2015. godine  Skupština Hrvatske udruge socijalnih radnika, na sjednici održanoj 14. listopada 2015 godine  donijela je

S  T   A   T   U  T

HRVATSKE  UDRUGE  SOCIJALNIH  RADNIKA

I  OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Udruge, članstvo, prava i obaveze članova, zastupanje, ciljevi i djelatnosti, obavljanje gospodarske djelatnosti, izgled pečata udruge, tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, udruživanje i članstvo u međunarodnim udrugama, područje na kojem udruga djeluje, imovina udruge, način rješavanja sporova  unutar udruge, stegovna odgovornost članova, ibor i opoziv likvidatora udruge, prestanak rada udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada i druga pitanja od značaja za Udrugu.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv udruge glasi HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA  u daljnjem tekstu skraćeno HUSR.

Skraćeni naziv udruge glasi: HUSR.

Engleski naziv udruge je: CROATIAN ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS.

Sjedište HUSR-a je u Zagrebu, a odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor HUSR.

HUSR-a djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Članak 3.

HUSR ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, a sadrži naziv: HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA. U sredini se nalazi sjedište HUSR-a, ZAGREB.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik HUSR-a i drugi članovi koje on ovlasti.

Članak 4.

Hrvatska udruga socijalnih radnika /HUSR/ je zajednica  Udruga socijalnih radnika osnovanih na području županija i /ili gradova u Republici Hrvatskoj.

Udruge socijalnih radnika županija i /ili gradova se dragovoljno udružuju u HUSR temeljem odluke o udruživanju. Udruge članice HUSR-a su samostalne pravne osobe.

Članak 5.

HUSR predstavlja i zastupa Predsjednik udruge te potpisuje sve dokumente udruge. U odsutnosti Predsjednika HUSR-a, zamjenjuje ga njegov zamjenik kojega Predsjednik ovlasti, iz redova članova Upravnog odbora  HUSR-a.

Članak 6.

HUSR-a je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija i ima prava i obveze utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i ovim Statutom.  Može biti članicom i promatračem međunarodnih organizacija i udruženja profesionalnih socijalnih radnika.

II  CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Ciljevi HUSR su:

unapređenje i zaštita interesa profesije socijalnog rada,
zaštita i promicanje profesionalnih prava i ljudskih sloboda socijalnih radnika u Hrvatskoj,
poboljšanje kvalitete i razvoj djelatnosti  socijalnog rada u postojećim područjima prakse te promicanje razvoja novih područja prakse,
poboljšanje uvjeta rada socijalnih radnika,
reguliranje i podizanje razine profesionalonih standarda socijalnog rada ,
razvijanje i poboljšanje kvalitete socijalnih usluga,
promicanje načela profesionalne etike socijalnog rada reguliranih Etičkim kodeksom socijalnih radnika i socijalnih radnica Republike Hrvatske,
promicanje prava i interesa socijalno osjetljih skupina, pojedinaca i zajednica,
promicanje društvenih promjena u cilju poboljšanja kvalitete života u zajednici,
razvoj  civilnog društva i jačanje uloge djelatnosti socijalnog rada u civilnom društvu
Udruga u svrhu ostvarenja svojih ciljeva djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja ( strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja), te socijalne djelatnosti ( socijalne usluge).

Članak 8.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 7. ovoga Statuta, HUSR surađuje i obavlja slijedeće djelatnosti:

potiče i pomaže socijalne radnike u njihovom stručnom usavršavanju i profesionalnom napredovanju i razvoju, surađuje s nadležnim državnim tijelima , Hrvatskom komorom socijalnih radnika i drugim strukovnim organizacijama i udrugama, razmatra i daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na propise iz područja socijalnog rada i socijalne politike, te aktulne društvene  događaje od značaja za djelatnost socijalnog rada, organizira konferencije, simpozije, savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, tribine, radionice i druge stručne skupove u cilju osobnog i profesionalnog osnaživanja socijalnih radnika i poboljšanja njihovog strukovnog položaja, surađuje sa visokoškolskim i znanstvenim institucijama radi izrade i provedbe znanstvenih projekata u svrhu praćenja, evaluacije i unapređenja djelatnosti socijalnog rada, objavljuje stručne i znanstvene publikacije iz područja djelatnosti socijalnog rada, organizira i provodi  aktivnosti u cilju promicanja i prezentiranja djelatnosti socijalnoga rada u javnosti, samostalno ili u partnerstvu s drugim dionicima provodi aktivnosti u cilju zaštite prava i interesa socijalno osjetljivih skupina i pojedinaca, sudjeluje u radu međunarodnih profesionalnih udruženja socijalnih radnika, surađuje sa javnim službama, humanitarnim i drugim organizacijama , te pruža stručnu savjetodavnu pomoć i volontersku podršku  u rješavanju problema iz područja djelatnosti socijalnog rada, radi na poboljšavanju kvalitete života u zajednici kroz  iniciranje, organiziranje  i provođenje programa, psihosocijalne podrške za djecu i mlade, te odrasle osobe u riziku od socijalne isključenosti, potiče i pomaže organiziranje građana u  svrhu samopomoći i samozastupanja, organizira priredbe, koncerte, izložbe i humanitarne akcije u svrhu osnaživanja socijalno osjetljivih skupina i pojedinaca, sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima, provodi  i druge aktivnosti  koje pridonose razvoju djelatnosti socijalnog rada

Članak 9.

Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

organiziranje edukacija, simpozija, tribina i konferencija;
izdavanje stručnih, znanstvenih i drugih publikacija iz područja svojih djelatnosti.
Gospodarske djelatnosti HUSR ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti HUSR ostvari višak prihoda nad rashodima sredstva će se isključivo koristiti za ostvarivanje ciljeva koji su predviđeni Statutom HUSR-a.

III JAVNOST RADA HUSR-a

Članak 10.

Rad HUSR-a i njenih tijela je javan.

Javnost rada HUSR-a  ostvaruje se kroz vlastitu izdavačku djelatnost ili sudjelovanje u srodnim glasilima, održavanje tematskih  kongresa i konferencija, održavanjem javnih tribina, organiziranjem  konferencija za medije, uređivanjem vlastite web stranice, te oglašavanjem kroz javna glasila u Republici Hrvatskoj.

O radu HUSR-a članovi se obavještavaju dostavom pisanih materijala, elektroničkom poštom, putem web stranice i putem sjednica tijela HUSR-a.

IV ČLANSTVO

Članak 11.

Članice HUSR-a mogu biti sve Udruge socijalnih radnika županija i gradova u Republici Hrvatskoj koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Odluku o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva navedenih udruga donosi Skupština HUSR-a na prijedlog Upravnog  odbora  HUSR-a.

Članak 12.

HUSR-a ima počasne članove koji se mogu  imenovati iz redova socijalnih radnika  i drugih profesija, a  koji su svojim stručnim ili znanstvenim radom osobito  doprinijeli ili doprinose razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada. O pozivu i učlanjenju počasnih članova odlučuje Upravni odbor HUSR-a.

Članak 13.

Prava i obveze članica HUSR-a su da:

 • da biraju i budu birani u tijela HUSR-a,
 • da aktivno sudjeluju u radu HUSR-a,
 • da budu informirani o radu HUSR-a,
 • doprinose ugledu i napredovanju profesionalnog socijalnog rada,
 • da poštuju Statut, Etički kodeks i opće akte HUSR-a, te druge pozitivne propise,
 • da plaćaju članarinu prema odlukama HUSR-a

Članak 14.

Članstvo u HUSR-u prestaje:

istupanjem iz članstva, neplaćanjem članarine za tekuću godinu, isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta i drugih akata HUSR-a , te prestankom rada HUSR-a.

Članak 15.

Članici HUSR-a koja svojim djelovanjem ne postupa sukladno ovom Statutu, te narušava ugled HUSR-a, može se izreći opomena, opomena pred isključenje ili ju se može isključiti, ovisno o težini učinjene povrede.

Odluku o isključenju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora HUSR-a.

Članak 16.

HUSR vodi registar članova u elektroničkom obliku koji sadrži naziv člana, OIB, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva kao i datum prestanka članstva.

V  USTROJSTVO I  UDRUŽIVANJE

Članak 17.

Sve Udruge članice HUSR-a, kao zajednice Udruga socijalnih radnika županija i gradova, zadržavaju  status pravne osobe.

Udruge članice HUSR-a dužne su svoj Statut uskladiti s odredbama Statuta HUSR-a i djelovati sukladno svom Statutu i Statutu HUSR-a.

Članak 18.

HUSR može osnovati svoje stručne sekcije za pojedina područja djelovanja, koje ne mogu imati status pravne osobe. Osnivanje i način rada stručnih sekcija regulira se odlukom koju donosi Upravni odbor.

Članak 19.

Stručne, administrativne, financijske i druge poslove HUSR može ugovarati sa fizičkim i pravnim osobama sukladno zakonu, brinući o obimu i trajanju tih poslova o čemu odluke donosi Upravni odbor HUSR-a.

VI    UPRAVLJANJE I TIJELA  HUSR-a

Članak 20.

Udruge članice sudjeluju u radu HUSR-a  neposredno preko izabranih predstavnika u  tijelima  HUSR-a.

Članak 21.

Tijela HUSR-a su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Etičko povjerenstvo
 • Izvršni odbor
 • Tajnik

Za svoj rad Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor, Etičko povjerenstvo odgovaraju Skupštini HUSR-a.

Izvršni odbor i tajnik HUSR-a za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru HUSR-a.

SKUPŠTINA

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo HUSR-a koju čine izabrani  predstavnici članica – udruženih Udruga socijalnih radnika županija i gradova.

Svaka članica HUSR-a,  na svakih započetih 10 članova svoje udruge daje po jednog predstavnika u Skupštinu HUSR-a.
Predsjednik, te članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva su po svojoj funkciji članovi Skupštine HUSRa.
Mandat Skupštine traje četiri godine.

Članak 23.

Skupština HUSR radi u sjednicama. Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izvanredne i izborne.

Redovite sjednice Skupštine saziva Upravni odbor, a održavaju se najmanje jednom godišnje Izvanredne sjednice Skupštine mogu se sazvati na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev 25 % članova Skupštine.

Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri godine.

Sjednicom Skupštine HUSR-a rukovodi Predsjednik HUSR-a, koji predlaže Radno predsjedništvo, što potvrđuje Skupština.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili 25% predstavnika članica koje su upisane u registar članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 24.

Skupštinu saziva Upravni odbor najkasnije u roku od 30 dana prije održavanja Skupštine. Pozivi za sjednicu Skupštine  moraju se dostaviti članovima i na odgovarajući način javno objaviti najkasnije sedam dana prije njenog održavanja.

Poziv za Skupštinu sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice , te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Sjednice Skupštine HUSR-a se mogu održati ako je prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine. Odluke Skupštine su  pravovaljane ako ih donese natpolovična većina nazočnih članova Skupštine.

Iznimno, Statut i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, dok odluku o prestanku rada HUSRa donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 25.

Skupština HUSR na svojim sjednicama:

 • donosi Poslovnik o radu Skupštine HUSR-a,
 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta, te druge akte od opće važnosti za HUSR-a,
 • utvrđuje Program rada i financijski plan za narednih godinu dana,
 • donosi odluke o prijemu novih članica  i prestanku članstva u HUSR-u,
 • bira i razrješava članove tijela HUSR-a,
 • razmatra izvješća o radu tijela HUSR-a,
 • usvaja izvješća o radu tijela HUSR-a, te financijsko izvješće za prethodno razdoblje,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada HUSR-a,
 • donosi  odluku o visini članarine,
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
 • odlučuje o udruživanju HUSR-a u  nacionalne  i inozemne  organizacije ili istupanju iz njih,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom HUSR-a

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor sastoji se od predstavnika članica HUSR-a.

Broj članova Upravnog odbora utvrđuje se odlukom Skupštine, a ovisi o trenutnom broju udruženih članica HUSR-a.

Članice HUSR-a imenuju svoje predstavnike u Upravnom odboru HUSR-a.

Potvrđivanje izbora članova Upravnog odbora obavlja se na Skupštini HUSR-a tako da svaka udružena članica ima najmanje jednog svoga predstavnika.

Udružena članica HUSR-a koja ima više od 100 članova, predlaže  još jednog predstavnika u Upravni odbor HUSR-a na svakih daljnjih započetih 100 članova.

Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada imenuje jednoga predstavnika ,  socijalnog radnika u Upravni odbor HUSR-a.

Mandat članovima Upravnog odbora traje 4 godine.

Rad Upravnog odbora odvija se prema Poslovniku o radu Upravnog odbora.

Predsjednik HUSR-a je po svojoj funkciji član Upravnog odbora i njime predsjedava.

Članak 27.

Predstavnik Udruge socijalnih radnika, koja se pridruži članstvu HUSR-a između dvije skupštine, postaje članom Upravnog odbora,  a njegovo imenovanje potvrđuje se na prvoj  sjednici Skupštine.

Člana Upravnog odbora razrješava Skupština na svojoj prvoj sjednici, a na temelju prijedloga  Udruge članice iz koje je delegiran, ili prijedloga Etičkog povjerenstva HUSR-a. Na istoj sjednici Skupština imenuje  novoga člana Upravnog odbora, a mandat mu traje do isteka mandata Upravnog odbora čiji je član.

Mandat članu Upravnog odbora prestaje : istekom mandata, opozivom Skupštine, ostavkom ili smrću.

Ukoliko bude opozvan cijeli Upravni odbor, novoizabranom Upravnom odboru mandat traje 4 godine od dana izbora.

Članak 28.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik HUSR-a. Sjednice može sazvati i  natpolovična većina članova Upravnog odbora. Sjednice se održavaju  po potrebi,  a  najmanje 2 puta godišnje.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora. Odluke su punovažne ako ih donosi natpolovična većina prisutnih članova Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor HUSR-a:

 • upravlja HUSR-om sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • predlaže Skupštini Statut, te njegove izmjene i dopune,
 • priprema godišnji program rada, financijski plan, te izvještaje o prethodnom razdoblju,
 • brine o unapređenju rada HUSR-a,
 • brine o imovini i novčanim sredstvima HUSR-a,
 • donosi odluku o izboru članova Izvršnog odbora,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora HUSR-a,
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,
 • donosi druge interne akte važne za kvalitetan i nesmetan rad HUSR-a,
 • daje prijedloge Skupštini vezane uz prijem i isključenje iz članstva,
 • odlučuje o promjeni sjedišta HUSR-a,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • potiče, provodi i prati aktivnosti utvrđene programom rada HUSR-a,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom kao i poslove koji su od važnosti za HUSR između dvije Skupštine, o čemu obavještava prvu narednu Skupštinu HUSR-a

IZVRŠNI ODBOR

Članak 30.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Upravnog odbora .

Članove izvršnog odbora bira Upravni odbor na prijedlog Predsjednika HUSR-a.

Izvršni odbor može imati 5 ili 7 članova.

U Izvršni odbor može biti izabran svaki  član HUSR-a koji ne mora biti član Upravnog odbora. Predsjednik HUSR-a je po položaju Predsjednik Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine i članovi mogu biti ponovno birani.

Članak 31.

Izvršni odbor se sastaje po potrebi na poziv Predsjednika HUSR-a.

Djelokrug rada Izvršnog odbora utvrđuje Upravni odbor HUSR-a.

Rad Izvršnog odbora se regulira Poslovnikom o radu Izvršnog odbora koji donosi Upravni odbor.

PREDSJEDNIK  HUSR-a

Članak 32.

Predsjednika HUSR-a bira  Skupština na svojoj Izbornoj sjednici u skladu s odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Kandidat za Predsjednika je dužan dostaviti svoju kandidaturu, program rada HUSR-a za mandatno razdolje i pismenu podršku svoje matične Udruge i još najmanje dvije udruge članice HUSR-a , najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine.

Udruga članica može dati pismenu podršku samo jednom kandidatu za Predsjednika HUSR-a.

Predsjednik HUSR-a se bira na 4 godine, a može biti ponovno  biran.

Članak 33.

Predsjednik HUSR-a  ujedno je i Predsjednik Upravnog odbora i Izvršnog odbora.

Članak 34.

Predsjednik HUSR-a:

 • rukovodi radom Udruge sukladno Zakonu i Statutu , te općim aktima HUSR-a.
 • provodi odluke Skupštine , Upravnog odbora i Nadzornog odbora HUSR-a
 • upravnom odboru podnosi izvješća , prezentira zaključke i stavove Izvršnog odbora,
 • odgovoran je za zakonitost rada HUSR-a,
 • provodi odluke i preporuke Etičkog povjerenstva HUSR-a,
 • podnosi izvješće Skupštini o svom radu između dviju sjednica,
 • predlaže Skupštini Program rada HUSR-a za mandatno i jednogodišnje razdoblje i brine o njegovom provođenju,
 • predstavlja Udrugu,
 • izvršava i druge zadatke koje mu povjeri Skupština

Predsjednika HUSR-a zamjenjuje član Upravnog odbora kojega Predsjednik ovlasti.

Članak 35.

Predsjednik HUSR-a može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s odlukama Skupštine HUSR-a,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu HUSR-a,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu HUSR-a,
 • ako zbog promijenjenih okolnosti ne može više obavljati svoju dužnost.

Odluku o razrješenju Predsjednika HUSR-a može donijeti  Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili 25% članova Skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzorni odbor HUSR-a   ima 5 članova koje bira Skupština  na svojoj Izbornoj sjednici između kandidiranih članova HUSR-a.

Kandidati za članove Nadzornog odbora HUSR-a dužni su dostaviti svoju kandidaturu i životopis, te pismenu preporuku svoje matične  udruge socijalnih radnika najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine , a mogu biti ponovno birani.

Članak 37.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik.

Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova.

Članak 38.

Nadzorni odbor postupa po svakoj predstavci ili primjedbi bilo koje udružene članice HUSR

Nadzorni odbor nadzire:

 • poštivanje zakona, Statuta  i  drugih akata HUSR-a,
 • provođenje donesenih odluka Skupštine i drugih tijela HUSR-a,
 • raspolaganje imovinom HUSR-a i  materijalno-financijsko poslovanje,
 • zakonitost  rada svih tijela,
 • na temelju utvrđenih činjenica ukazuje na nepravilnosti u radu HUSR-a i predlaže mjere za njihovo otklanjanje.

Članak 39.

Nadzorni odbor o svojim aktivnostima podnosi izvješće Skupštini HUSR-a.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti i dobiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju HUSR-a.

Predsjednik, Upravni odbor, Izvršni odbor , tajnik i svaki član HUSR-a dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica , Upravnog odbora i Izvanredne Skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HUSR-a ili povrede Statuta i drugih općih akata HUSR-a.

Članak 40.

Član Nadzornog odbora, koji ne izvršava svoje obaveze određene Statutom može biti opozvan prije isteka mandata od 4 godine a na zahtjev najmanje 25% članova Skupštine . Na istoj sjednici Skupštine bira se novi član Nadzornog odbora do isteka mandata  koji je imao član umjesto kojega je izabran.

ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 41.

Etičko povjerenstvo HUSR-a sastoji se od 5 članova, a bira ga Skupština HUSR-a.

Članovi Etičkog povjerenstva se biraju na mandat od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Kandidati za članove Etičkog povjerenstva dužni su dostaviti svoju kandidaturu, životopis i pismenu podršku svoje matične udruge najkasnije 8 dana prije održavanja Izborne sjednice Skupštine .

Udruge članice trebaju voditi računa da za člana Etičkog povjerenstva podrže one osobe koje su svojim radom, stručnošću, odgovornošću i osobnim dignitetom, doprinijele ugledu struke i profesije socijalnog radnika.

Članak 42.

Članovi Etičkog povjerenstva biraju među sobom Predsjednika na prvoj sjednici povjerenstva.

Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Etičko povjerenstvo punovažno odlučuje ako Sjednici prisustvuje natpolovična većina članova.

Članak 43.

Etičko povjerenstvo rukovodi se općim načelima zakonitosti te načelima Etičkog kodeksa HUSR-a.

Etičko povjerenstvo priprema i predlaže Skupštini na usvajanje Etički kodeks HUSR-a, te brine o poštivanju Kodeksa od strane svojih članova.

Članovi Etičkog povjerenstva dužni su razmotriti svaku prijavu vezanu uz kršenje etičkih načela profesionalnog socijalnog rada.

Etičko povjerenstvo nakon razmotrene prijave ili na vlastitu inicijativu može predložiti Upravnom odboru poduzimanje sankcija prema članu HUSR-a koji je povrijedio Etički kodeks.

TAJNIK

Članak 44.

Izbor tajnika vrši i potvrđuje Upravni odbor HUSR-a.

Uvjeti, opseg, sadržaj i način obavljanja poslova tajnika reguliraju se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor HUSR-a.

Upravni odbor HUSR-a može razriješiti tajnika ako prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava povjerene  obveze.

Članak 45.

Tajnik HUSR-a obavlja:

administrativne i izvršne poslove, osnovne računovodstvene poslove, čuva arhivu i pečat, sudjeluje u prikupljanju sredstava za rad HUSR-a, brine o vođenju registra članova, članarinama i financijama, vodi blagajnu, sastavlja godišnje financijsko izvješće, priprema sjednice i vodi zapisnike sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora i Izvršnog odbora, organizira i koordinira provođenje edukacija, sudjeluje u pisanju projekata i prikupljanju projektne dokumentacije, sastavlja narativna i financijska izvješća za projekte, te sva ostala potrebna izvješća, vodi korespondenciju telefonskim i elektronskim putem, uređuje web stranicu HUSR-a, brine o održavanju prostorija HUSR-a i nabavci uredskog materijala, te obavlja druge  poslove za koje ga zaduži  predsjednik  i Upravni odbor HUSR-a.

LIKVIDATOR

Članak 46.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština HUSR-a.

Likvidator je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje udruge u vrijeme njezina djelovanja.

Članak 47.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. (čl. 50)

VII  PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 48.

HUSR prestaje sa svojim radom iz sljedećih razloga:

 • Skupština HUSR-a donese odluku o prestanku rada Udruge,
 • HUSR provede postupak pripajanja drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • ukoliko protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne    sjednice skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge,
 • pokretanjem stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VIII    IMOVINA HUSR-a

Članak 49.

Imovinu HUSR-a čine novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.

HUSR stječe imovinu uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, donacijama, uplatom namjenskih sredstava iz državnog i/ili lokalnog proračuna, kotizacijom, obavljanjem zakonom dopuštenih djelatnosti, izdavačkom djelatnosti, te prihodima imovine, imovinskih prava i drugih prihoda sukladno zakonu.

Članak 50.

HUSR odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju HUSR ostvari obavljanjem zakonom dopuštene djelatnosti, upotrijebit će za unapređenje rada i stvaranje boljih uvjeta rada.

HUSR upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

HUSR je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijsko izvješće prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 51.

U slučaju prestanka rada HUSR-a imovina HUSR-a pripasti će Udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, sukladno odluci Skupštine.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 52.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština HUSR-a imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština HUSR-a. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 53.

HUSR  je dužn voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XI NADZOR

Članak 54.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XII   STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 55.

Statut je temeljni opći akt HUSR-a i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Statut donosi Skupština HUSR-a na prijedlog Upravnog odbora HUSR-a.

Nacrt prijedloga Statuta ili Izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor  HUSR-a , te ga upućuju na raspravu svim članicama HUSR-a .

Upravni odbor HUSR-a donosi Prijedlog Statuta ili Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i dostavlja ga na usvajanje   Skupštini HUSR-a.

Sva unutarnja pitanja HUSR-a, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, biti će uređena općim aktima.

XIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja,  a primjenjivat će se od dana upisa u Registar  Udruga.

U roku od šest mjeseci od dana upisa u Registar  Udruga Upravni odbor HUSR-a donijeti će opće  akte  u skladu s ovim Statutom.

Predsjednica HUSR-a
Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica