Izvješće: „Osnaživanje stručnjaka do uspješne integracije azilanata“, Varaždin 8.-10.7.2020.

Edukacija je održana od 8. do 10. srpnja 2020. godine u Varaždinu u  Park Boutique hotel na adresi: na adresi ul. Juraja Habdelića 6.

Nakon uvodnog predstavljanja i prezentiranja projekta, napravljena je početna evaluacija, odnosno polaznici edukacije su ispunili upitnik. Navedenim upitnikom se željelo ispitati koja su njihova razmišljanja u pogledu rada s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.Kod prezentiranja projekta predstavljen je način financiranja projekta, partneri u projektu te ciljevi projekta. Jedan od ciljeva je svakako jačanje kompetencije stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalnu skrb te bolja integracija osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u život zajednice kroz aktivno sudjelovanje. 8. srpnja 2020. na edukaciji su predstavljeni Modul I i II, te 9. i 10. srpnja Modul III  i IV, od strane izvoditelja. Na edukaciji je sudjelovalo oko 26 polaznika iz okolnih Centara za socijalnu skrb.

Kroz Modul I i II polaznici su usvojili znanja o pravnom položaju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz osnovne pojmove vezane uz osobe pod međunarodnom zaštitom i prikaz stanja u RH te svijetu. Prava i obveze osoba s međunarodnom zaštitom je uz predavanje prikazano kroz iskustvene radionice rada na pojedinačnim slučajevima. Definirali su osnovne stručne kompetencije koje bi koordinator trebao imati te njegova uloga u odnosu na azilante, ali i druge zaposlenike Centra.

Kroz rad su isticali različita iskustva u radu s azilantima, a koja su se u najvećoj mjeri odnosila na rad u dežurstvu te je najveći broj sudionika zapravo imao takva iskustva u radu s ovom populacijom. Nekoliko ih  je u svojim Centrima za socjalnu skrb imenovano za koordinatore, no za sada bez većih iskustava u radu s ovom populacijom. U nekim od Centara je izrađen pisani protokol o postupanju te kompletni pisani materijal koji se koristi u slučaju potrebe, što je svakako za pohvaliti.

Modul III održan je dana 9. lipnja, a kroz isti participanti su dobili uvid u kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom, jer razumijevanje nečije kulture, ponašanja i uvjerenja  je jako važno kod inicijalnog pristupa. Sudionici edukacije su  kroz sudjelovanje iznosili osobne primjere iz prakse , te aktivno sudjelovali u cijelom procesu.

Modul IV je održan dana 10. srpnja, a sudionici edukacije su uz predavanja radili i na studijama slučajeva, postavljali dodatna pitanja. Isto tako su povlačili usporednice u radu s drugim skupinama korisnika. Cijelo vrijeme tokom trajanja edukacije su bili motivirani, aktivno sudjelovali, te davali dodatne primjere iz prakse.  Rad na slučajevima i grupni rad je protekao bez posebnih poticaja.

Na kraju edukacije napravljena je i završna evaluacija u odnosu na sva tri dana edukacije, u kojoj su polaznici edukacije mogli dati svoje mišljenje o zadovoljstvu provedenom edukacijom i prijedloge. Svim sudionicima su uručeni pisani materijali.

Voditelj edukacije:
Domagoj Kronstein, dipl. socijalni radnik