Izvješće: “Osnaživanje stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Muzej domovinskog rata Karlovac – Turanj 8.-10.6.2020.

Edukacija je održana od 8. do 10. lipnja 2020. godine u Muzeju domovinskog rata Karlovac – Turanj.

Na edukaciji je sudjelovalo 17 polaznika iz okolnih centara za socijalnu skrb. Broj polaznika je varirao ovisno o danima edukacije.

Dana 8. lipnja 2020. godine edukaciju Modula I i II edukaciju su održali Zana Bekiri i Domagoj Kronstein, a 9. i 10. lipnja Modul III i IV održali su Sanja Helfrih, Nataša Koražija.

Na samom početku edukacije napravljena je početna evaluacija vezana uz osnovna znanja o temama edukacije. Isto tako u početku je prezentiran projekt, predstavljen je način financiranja te partneri u projektu te osnovni cilj edukacije kako pridonijeti boljoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u životu zajednice i pridonijeti njihovom aktivnom sudjelovanju u životu zajednice.

Kroz Modul I i II polaznici su usvojili znanja o pravnom položaju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz osnovne pojmove vezane uz osobe pod međunarodnom zaštitom i prikaz stanja u RH te svijetu. Prava i obveze osoba s međunarodnom zaštitom je uz predavanje participantima prikazan kroz iskustvene radionice rada na pojedinačnim slučajevima. Polaznici su isto tako definirali osnovne stručne kompetencije koje bi koordinator trebao imati te njegova uloga u odnosu na azilante, ali i druge zaposlenike Centra. Osnovni zaključak vezano uz koordinatore da je potrebno ubuduće u sistematizacijama Centara sistematizirati radno mjesto koordinatora te opis i popis poslova.

Modul III održan je dana 9. lipnja, a kroz isti participanti su dobili uvid u kulturološke osobitosti zemalja iz kojih dolaze osobe pod međunarodnom zaštitom. Predavanje i radionice su bile odlično prihvaćene od strane participanata, isti su bili cijelo vrijeme aktivni.

Modul IV je održan dana 10. lipnja, a participanti su uz predavanja radili i na studijama slučajeva, aktivno su sudjelovali, uspoređivali sa svojim primjerima iz prakse te postavljali dodatna pitanja.

Na kraju prvog radnog dana participanti su imali priliku jasno reći što im je bilo dobro i jesu li neka pitanja ostala neodgovorena. Na isto su pozvani i na početku drugog i trećeg dana te su povratne informacije za cjelokupnu edukaciju bile odlične, uz primjedbe tipa da bi trebali imati takve edukacije češće, a posebno su bili zadovoljni s radom predavača, kao praktičara iz sustava i s mogućnošću aktivnog sudjelovanja, odnosno stalnog postavljanja pitanja i davanja komentara.

Na kraju edukacije napravljena je i završna evaluacija u odnosu na sva tri dana edukacije.

Voditelj edukacije:
Domagoj Kronstein, dipl. socijalni radnik

PROGRAM EDUKACIJE