Zaštita djece tijekom pandemije COVID-19

603

Dokazi iz prethodnih epidemija zaraznih bolesti govore da epidemije, uključujući socioekonomske utjecaje mjera za njihovu prevenciju i kontrolu, mogu dovesti do povećanja postojećih rizika koji utječu na zaštitu djece. U takvim okolnostima određeni je broj djece u povećanom riziku, a to se posebno odnosi na djecu bez roditeljske, tj. obiteljske skrbi, djecu u riziku od izdvajanja iz obitelji, djecu u sustavu alternativne skrbi te na djecu koja su nedavno izašla iz tog sustava.

Cilj je ove tehničke napomene da stručnjacima za zaštitu djece i državnim tijelima pomogne u žurnom rješavanju problema zaštite djece kada je riječ o djeci koja su u riziku od izdvajanja iz obitelji ili djeci u sustavu alternativne skrbi za vrijeme pandemije COVID-19.

Dokument je izradila međuagencijska radna grupa sastavljena od stručnjaka u području zaštite i zbrinjavanja djece, a oslanja se na dokument „Tehnička napomena: Zaštita djece tijekom pandemije koronavirusa” koji je pripremio Savez za zaštitu djece u humanitarnim akcijama, a koji se temelji na međunarodnim standardima i praksi u području zbrinjavanja i zaštite djece.

VIŠE ..