Izvješće: “Osnaživanjem stručnjaka do uspješne integracije azilanata”, Zagreb 11.-13.3.2020.

Nakon pripreme sadržaja i radnih materijala definiran je plan provedbe edukacija na 8 lokacija u RH na način da se  ova aktivnost provede od ožujka do rujna 2020. godine, te je utvrđen raspored izvoditelja po pojedinim lokacijama.

Kako bi se potpuno uskladio pristup  i na vrijem otklonili mogući nedostatci ili prepreke u provedbi edukacija dogovoreno je da se prva edukacija organizira u Zagrebu , te da na njoj sudjeluju i prate njenu provedbu svi izvoditelji ( prema modulima u kojima sudjeluju).

Edukacija u trajanju od tri dana provedena je u prostoru  Doma za starije osobe Sveti Josip u Zagrebu, Dunjevac 17.

U edukaciji je sudjelovalo 23 stručnjaka centara za socijalnu skrb sa područja Zagreba i Zagrebačke županije od kojih je većina imenovana koordinatorima  za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom. Bilo je uključeno 8 izvoditelja edukacije na način da je 6 izvoditelja održalo planirana predavanja, a ostali su sudjelovali u provođenju interaktivnih radionica, bilježili tijek rada i važne detalje temeljem kojih će se napraviti određene manje korekcije za nastavak projekta. Također je provedena je početna i završna evaluacija edukacije.

Sudionici su iskazali veliki interes za ovu temu, aktivno su sudjelovali u radu, postavljali pitanja, komentirali i razmjenjivali iskustva vlastite prakse u radu s osobama pod međunarodnom zaštitom.

Ova edukacija je prepoznata kao prilika da se unaprijedi i uskladi pristup sustava socijalne skrbi u ovom području rada obzirom da je postojeća praksa jako  neujedenačena.

Uključeni izvoditelji ocijenili su da pripremljeni sadržaji i materijali u potpunosti odgovaraju vremenskom okviru edukacije, da ima dovoljno prilike za diskusije, rasprave i aktivno sudjelovanje polaznika koji su se o tome pohvalno osvrnuli na završetku edukacije.

Sudionicima su uručeni pisani materijali (prezentacije) s preporukom da ih koriste u daljnjem radu, te kontakti ukoliko za to budu imali potrebu.

Za projektni tim:
Štefica Karačić

Privitak:
1. Program edukacije
2. Potpisa lista  sudionika
3. Potpisna lista izvoditelja
4. Evaluacijske liste  sudionika i izvoditelja                        

PROGRAM