Izvješće o provedenim radionicama Integrativni model pružanja podrške beskućnicima

U organizaciji Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije, uz financijsku podršku Grada Zagreba, 18. i 19. prosinca 2014. te 12. i 13. veljače 2015. godine provedene su dvije dvodnevne radionice pod nazivom Integrativni model pružanja podrške beskućnicima. Voditeljice radionica bile su Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica i Olja Družić Ljubotina, doc.dr.sc. Štefica Karačić ima dugo iskustvo praktičnog rada s ljudima koji žive u uvjetima siromaštva, pa tako i sa beskućnicima. Osim toga, autorica je nekoliko radova iz područja rada s beskućnicima i uloge sustava socijalne skrbi u pristupanju problemu beskućništva. Olja Družić Ljubotina je nositeljica kolegija Siromaštvo i socijalni rad na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu te je urednica zbornika radova „Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva“.

Na obje radionice je sudjelovalo ukupno 56 socijalnih radnika, primarno iz centara za socijalnu skrb, ali i drugih ustanova socijalne skrbi, nevladinih udruga te vjerskih i humanitarnih organizacija.

Ciljevi i sadržaj edukacije odnosili su se na sljedeće aspekte:

  • rad na prevladavanju stereotipa i predrasuda o beskućnicima
  • podršku u primjeni metoda aktiviranja ovih korisnika
  • uvid u prava iz sustava socijalne skrbi koja beskućnici imaju
  • specifičnosti izrade individualnog plana s beskućnicima, prepoznavanje mogućih resursa i potencijala za promjenu kod beskućnika te senzibiliziranje za korisničku perspektivu u radu s beskućnicima.

Radionica je bila edukativno-interaktivnog karaktera te su stručnjaci imali priliku navedeni sadržaj obraditi u okviru predavanja, rada u malim grupama i zajedničke rasprave.